suma: 0,00 zł do kasy

Karta podarunkowa Empik - 25zł

Ilość ocen: 0 | 0
Cena: 25,00 zł 25.00
Cena netto: 25,00 zł
ilość - +
Zyskujesz 250 pkt [?]
Producent: Lumamed
Kod produktu: K0009
Dostępność: Dostępny
Wysyłka w: 48 godzin

Opis

REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK i E-KARTY PREZENTOWEJ

Definicje:

1. Empik –wydawca Kart Prezentowych, tj. spółka Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388578,00 zł (wpłaconym w całości); numer infolinii: +48 22 462 72 50 (czynna w dni robocze całą dobę), e-mail kontaktowy: obsluga.klienta@empik.com;

2. E-karta Prezentowa – bon towarowy w formie elektroniczne (kodu alfanumerycznego), uprawniający Użytkownika do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem towarów i usług sprzedawanych przez podmioty inne niż Empik (Marketplace) do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. E-karta prezentowa nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym;

3. Karta Prezentowa – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci plastikowej karty, uprawniający Użytkownika do nabycia towarów i usług w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem towarów i usług sprzedawanych na tym portalu przez podmioty inne niż Empik (Marketplace) do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków pieniężnych, którymi została doładowana dana karta. Karta Prezentowa Empik nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznych instrumentem płatniczym;

4. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od Empik Kartę Prezentową lub E-kartę Prezentową w zamian za środki pieniężne;

5. Marketplace - usługa świadczona przez Empik na podstawie regulaminu sklepu internetowego - załącznik nr 6 określający zasady świadczenia usługi Marketplace.

6. Partner Empik - podmiot trzeci dystrybuującym Karty Prezentowe stacjonarnie w punktach sprzedaży lub/i na odległość za pośrednictwem portalu internetowego;

7. Salon Empik – stacjonarny sklep sieci Empik położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. Sklep Internetowy Empik - prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny w domenie www.empik.com.

9. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej lub E-karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej lub E-karty Prezentowej. 

§ 1. [ Warunki ogólne ]

1. Karta i E-karta Prezentowa uprawnia Użytkownika do nabycia od Empik towarów i usług przez niego sprzedawanych do wysokości wartości środków pieniężnych, którymi została doładowana. W Sklepie Internetowym Karta i E-karta Prezentowa umożliwia wyłącznie zakup towarów i usług, których sprzedawcą jest Empik. Karta i E-karta nie upoważnia Użytkownika do nabywania jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Empik (Marketplace).

2. E-Karta Prezentowa może być użyta wyłącznie do zakupu towarów i usług w Sklepie Internetowym, w tym także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. E-kartą Prezentową nie można płacić w Salonach Empik.

3. Karta i E-karta Prezentowa nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w części. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Karta lub E-karta Prezentowa nie zostanie wykorzystana w okresie jej ważności.

4. Zakup Karty Prezentowej lub E-Karty Prezentowej może być dokonany bezpośrednio od Empik w Salonach Empik lub w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Partnerów Empik tj. w zewnętrznych portalach internetowych Partnerów Empik, bankomatach lub w punktach sprzedaży stacjonarnej prowadzonej przez Partnerów Empik.

5. Nabywca, dokonujący zakupu Karty lub E-Karty Prezentowej bezpośrednio od Empik, zobowiązuje się do przekazania Empik środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty lub E-Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za EKartę Prezentową za pośrednictwem Sklepu Internetowego może nastąpić za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnionych na empik.com.

6. Karty Prezentowej oraz E-Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty lub E-Karty Prezentowej.

§ 2 [Termin ważności Karty Prezentowej Empik oraz E-Karty Prezentowej ]

1. Karta i E-karta Prezentowa jest ważna przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od daty jej zakupu, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 4.

2. Termin ważności Karty lub E-karty Prezentowej określony datą dzienną jest wskazany każdorazowo na potwierdzeniu zakupu (paragonie lub nocie księgowej).Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia terminu ważności jak i aktualnego salda środków znajdującego się na Karcie i /lub E-Karcie Prezentowej. Sprawdzenie terminu ważności jak i wartości środków doładowanych na Karcie może być dokonane bezpośrednio w Salonie Empik lub w Sklepie Internetowym w zakładce: https://www.empik.com/kartyprezentowe/saldo oraz w zakładce: https://www.empik.com/logowanie?continue=/twoje-konto/twojesrodki/doladowanie.

3. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty lub E-Karty Prezentowej tylko w okresie jej ważności. Upływ terminu ważności Karty lub E-Karty Prezentowej uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Karty lub E-Karty.

§ 3 [ Zasady korzystania ]

1. Karta i E-Karta Prezentowa są wydawane wyłącznie na okaziciela.

2. Użytkownik może nabyć towary lub usługi w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty i E-Karty wyłącznie przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry.

3. Do zapłaty Kartą i E-Kartą Prezentową w Sklepie Internetowym empik.com wymagane jest założenie Konta Klienta w serwisie empik.com zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego https://www.empik.com/regulamin.

4. Pierwsze użycie E-Karty w Sklepie Internetowym powoduje zapisanie środków niewykorzystanych znajdujących się na E-karcie w zakładce „Twoje Środki” w ramach Konta Klienta prowadzonego dla osoby, która jej użyła. Oznacza to, że kolejne wykorzystanie E-Karty może nastąpić tylko przy wyborze płatności „Twoje Środki”. Opis funkcjonalności Twoje środki znajduje się w Regulaminie Sklepu internetowego https://www.empik.com/regulamin.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty lub E-Karty Prezentowi. Pozostała część środków na Karcie lub E-Karce Prezentowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej Karty.

6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą lub E-Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty/E-Karty i/lub do upływu terminu ważności Karty lub E-Karty.

7. Ważność Karty Prezentowej może być przedłużona poprzez jej doładowanie środkami pieniężnymi bezpośrednio wSalonie Empik pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna (doładowanie w okresie jej ważności). Każdorazowe doładowanie Karty skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty doładowania.

§ 4 [Reklamacje]

1. Reklamacje dotyczące działania Karty i E-karty Użytkownik może złożyć bezpośrednio do Empik mailem na adres: reklamacje.karty@empik.com, za pośrednictwem infolinii Empik +48 22 462 72 50 lub pisemnie na adres siedziby Empik podany na górze niniejszego Regulaminu. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej Empik mogą być ponadto składane na piśmie bezpośrednio w Salonach Empik w godzinach ich otwarcia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

2. Reklamacje dotyczące Kart i E-kart zakupionych u Partnerów Empik Użytkownik może również złożyć w punkcie sprzedaży, w którym nabył Kartę lub E-kartę Prezentową.

3. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart i E-Kart Prezentowych, Empik lub Partner Empik rozpatruje w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 5 [ Odstąpienie od umowy nabycia E-karty Prezentowej zawartej na odległość ]

1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu E-Karty nabytej od Empik za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia nabycia. W zakresie zakupu E-karty od Partnerów Empik dystrybuujących E-Karty na odległość, obowiązują terminy do odstąpienia od umowy przewidziane przez danego Partnera Empik.

2. Zwrotu E-Karty nabytej bezpośrednio od Empik jak i za pośrednictwem zewnętrznego portalu internetowego Partnera Empik należy dokonać za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: karty.prezentowe@empik.com.

3. Empik dokona weryfikacji czy E-Karta Prezentowa, którą Nabywca chce zwrócić nie została wykorzystana. Po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość E-Karty w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę.

§ 5 [ Postanowienia końcowe ]

1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Regulamin dostępny jest również w Salonach Empik.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Empik może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Użytkowników;

c. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do Kart Podarunkowych;

d. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej empik.com. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.

5. W wypadku sporu Konsumenta z Empik, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;

b. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy).

6. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2020 r.

Opinie o produkcie (0)

 

lumamed.pl Reviews with ekomi-pl.com
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium